• Th06 15
    Khắc phục lỗi Full Cached Xem Film HDrepo trên XBMC

    Khắc phục lỗi Full Cached Xem Film HDrepo trên XBMC Q Tôi xem phim hay bị báo Cache full A Bạn xem ở đây nhé HOW-TO:Modify the video cache – XBMC. File advancedsettings.xml lưu tại thư mục C:UsersxxxAppDataRoamingXBMCuserdata (nếu chưa có thì bạn tạo 1 file). Có thể lấy ví dụ 3.3

    Read More